Müşderileriňize ýetjek “Semalt” -dan dükan ýerleşdiriş strategiýasyHer onlaýn dükany ýerleşdirmek strategiýasy, müşderileri satyn alýarka webde web sahypasynyň görnükliligini ýokarlandyrmak üçin taýýarlanmalydyr. Giňişleýin SEO meýilnamasyny düzmek diňe bir web sahypaňyzy däl, eýsem bäsdeş domenleri hem çuňňur seljermegi talap edýär. Netijeli ýerleşiş strategiýasy, organiki traffigiň we konwersiýanyň köpelmegine sebäp bolýar.

Hemişe, bularyň hemmesiniň diňe ýokary hilli we hemmesiniň bir SEO guralynda mümkindigini bellemelidiris. Bu diňe bir derňewi aňsatlaşdyrman, onlaýn dükanyňyzda we bäsdeşleriňizde strategiki maglumatlary berer. Şeýlelik bilen, çalt öwrülişigiň täsirli strategiýasyny durmuşa geçirmek üçin ulanjak guralymyzy aşakda öwreneliň.

Näme üçin her onlaýn dükanda aýratyn SEO strategiýasy gerek?

Onlinehli onlaýn dükanlar, edil kompaniýanyň web sahypalary ýa-da onlaýn hyzmatlaryň beýleki görnüşleri ýaly, aýratyn ýerleşiş strategiýasyny talap edýär. Webdäki her sahypanyň özboluşly aýratynlyklary we zerurlyklary bar. SEO belli bir pudaga we onlaýn dükanyň ýerleşýän ýagdaýyna laýyk gelmelidir. Köplenç onlaýn işewürler, SEO bolmasa täze müşderilere ýetmegiň kyndygyny görenlerinde, belli bir wagtdan soň ýerleşmek üçin maýa goýmak kararyna gelýärler.

Şeýle ýagdaýda web sahypaňyz eýýäm giňeldilip bilner, şonuň üçin ony optimizirlemek üçin has köp wagt gerek bolar. Aýry-aýry onlaýn dükanlarda şahsylaşdyrylan ýerleşdiriş çäreleri gerek - birinji etap hemişe SEO barlagy, soňra bäsdeşlik derňewine, optimizasiýa we gymmatly mazmun döretmäge gidiň. Görnüşinden, ýerleşişiň maksady Google gözleg motoryndaky onlaýn dükanyň ýagdaýyny gowulandyrmak. Şeýle-de bolsa, bu effektler has köp traffige we müşderiniň satyn alynmagyna terjime edilmeli, netijede öwrülişiklere sebäp bolýar. Bu hadysa, onlaýn dükanyň SEO belli bir onlaýn işiň aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän iň oňat SEO gurallary bilen giňişleýin ýerleşiş strategiýasyna esaslananda amala aşyrylar.

Aerleşiş strategiýasyny özüňiz nädip gurmaly?

Europeewropada internet ulanyjylarynyň takmynan 73% onlaýn söwda edýär. Gözleg motorynda ýokary orny eýelemegi möhümdir, sebäbi bu size potensial müşderileri çekmäge mümkinçilik berýär.

Seljerişe görä, ulanyjylaryň diňe 25% -i Google gözleg sanawynyň ikinji sahypasyna girýär. Şonuň üçin onlaýn dükanyň SEO strategiýasy web sahypasyny Google-da gözleg sanawynyň (TOP10) birinji sahypasynda görkezilip bilinjek derejede gurulmalydyr. Dükanyňyz üçin gowy SEO strategiýasyny döretmek üçin edip boljak 5 sany gowy hereketi şu ýerden tapyň.

â „- 1. SEO barlagy we bäsdeşleriň derňewi

Her ýerleşiş strategiýasy SEO barlagyndan başlaýar. Anketanyň maksady, saýtyň içindäki haýsy elementleriň gowulaşmagyny talap edýändigini görkezmekdir. Mundan başga-da, hakyky SEO guraly bilen bäsdeşlik derňewi edilmeli. Dogry gural bolmasa, bäsdeşleriňizden öňe geçmek üçin dogry bäsdeşlik maglumatlary almak gaty kyn bolar. Bäsleşigiň derňewi, esasanam esasy sözlemler, traffik we daşarky baglanyşyk nukdaýnazaryndan geçirilmelidir. SEO barlagy:
 • Web sahypasyndaky mazmun
 • Sahypanyň atlary
 • Ingsazgylar
 • Sahypany ýüklemegiň wagty
 • Grafika
 • Sahypanyň kartasy
 • Gaýtadan gönükdirme
 • Kanoniki bellikler
 • Daşarky we içerki baglanyşyk

Bäsleşigi seljermek we dükany barlamak üçin haýsy gural ulanylmaly

Bäsleşigi seljermek we dükany barlamak üçin ýöriteleşdirilen gurallar ulanylmaly. Olar bolmasa bu işleriň ikisini-de amala aşyrmak mümkin däl. Peýdaly programma üpjünçiligi, bagyşlanan SEO dolandyryş paneli. Aslynda, SEO, web ösüşi, sanly marketing, hosting ýa-da başga bir iş bilen meşgullananyňyzda, güýçli bäsdeşlik ukyby bolmaly. Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, müşderileriňize häzirki zaman seljeriş maglumatlary we web sahypasynyň giňişleýin barlaglaryny hödürleýän ösen, ak bellikli SEO gurallar toplumydyr. Iň oňat tarapy, domeniňizde Bagyşlanan SEO dolandyryş panelini işe girizmek üçin bary-ýogy 15 minut gerek bolar we munuň üçin bir teňňe tölemeli bolmaz. Eger öňem bar bolsa.

“Semrush”, “Ahrefs” ýa-da “Ubersuggest” ýaly köp wezipeli SEO platformasyny dolandyrmak islän bolsaňyz, “Dedicated SEO” paneli size gerek zat.


Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli

Ak bellikli SEO Dolandyryş tagtamyz güýçlendirmek üçin niýetlenendir:
 • müşderiňiziň belgisi;
 • hyzmat satuwyňyz;
 • maksatly diňleýjileriň gözüniň alnynda tejribäňiz.

â „- 2. Sahypalar üçin esasy sözlemleri saýlamak

Gözegçilikden soň, esasy sözlemleri saýlamaga taýýarlan. Belli bir kiçi sahypa gabat gelýän sözleriň utgaşmasy. Sözlem belli bir URL-e laýyk bolmaly we ulanyjylar tarapyndan yzygiderli gözlenmeli. Web sahypasynyň eýesi, soňra öwrülişige alyp barjak traffik sözlemlerini saýlamaly. Bu etap, SEO çäreleriniň çäginde örän möhümdir, sebäbi ýerleşiş strategiýasynyň netijeliligine täsir edip biler.

Google-da az ähmiýete eýe bolan sözlemler üçin kanagatlanarly netijelere ýetmek, traffige, görnüklilige we öwrülişiklere oňyn täsir etmez. Söz gözlemek üçin Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli ýaly gural ulanarsyňyz. Jümleleri kiçi sahypalara belläň we meýilnamaňyza berk ýapyşyň. Otherwiseogsam, öwrülişiklere ýaramaz täsir etjek açar sözleri kanibirläp bilersiňiz. Saýlawyňyzy, meselem, elektron tablisasynda taýýarlaň - bu maglumatlar ýerleşiş döwründe peýdaly bolar.

â „- 3. Optimizasiýa

SEO barlagy we bäsdeşlik derňewi esasy sözlemleri saýlamak bilen birlikde, ýerleşiş strategiýasyny durmuşa geçirmäge taýýarlyk görýän tapgyrlardyr. Bu ädimleri ýerine ýetireniňizden soň, amaly ýerine ýetirmeli, ýagny optimizasiýa. Bugalňyşlyklary düzedýär, kemçilikleri aýyrýar we dükanyň umumy işleýşini gowulandyrýar.

Optimizasiýa edilende, ozal geçirilen audit peýdalydyr - içindäki maglumatlar haýsy elementleriň gowulaşmagy talap edýändigini görkezýär. Aerleşiş strategiýasyny özüňiz taýýarlamak we ony durmuşa geçirmek birneme çylşyrymly bolup biler, şonuň üçin ileri tutulýan sanawy düzmeli, esasanam web sahypasynyň eýesi hiç kimiň kömegi bolmazdan işlese.

Adatça, elektron söwdada telekeçilik girdejilerine ep-esli täsir edip biljek kategoriýalar we strategiki önümler ileri tutulýar. Web sahypaňyzyň şu bölümlerini ilkinji gezek optimizirlemeli. Soňra meta-maglumaty optimizirlemek, mazmun döretmek we ýüklemek wagtyny azaltmak üçin indiki kiçi sahypalara geçiň.

Şeýle hem, dükana täze önümler goşulanda ýerleşişiňizi ýadyňyzdan çykarmaň - esasy sözlemler bilen degişli ady we beýany taýýarlamaly. Täze sahypalary döredeniňizden soň, geljekde kanibilizasiýa bolmazlygy üçin URL-lerini öňünden taýýarlanan saýlama goşuň. Google Search Console-de web sahypaňyzyň saglygyna yzygiderli gözegçilik ediň, islendik ýalňyşlyklara ýa-da howplara derrew reaksiýa bildiriň. Optimizasiýa üçin web sahypasyny barlanyňyzda peýdaly gurallary ulanarsyňyz.

â „- 4. Gurluşyň mazmuny

Mazmuny döretmek we optimizasiýa SEO strategiýasynyň netijeliligi üçin möhümdir. Tekstlerdäki sözlemler, belli bir URL-de nämäniň bardygyny görkezýän Google robotlary üçin maglumatdyr. Meta beýanynda we adynda ýerleşdirilen açar sözler ýeterlik däl bolup biler - gymmatly mazmunly kiçi sahypalaryň gözleg motorynda ýokary wezipelere ýetmek mümkinçiligi pes.

Şonuň üçin SEO çärelerini amala aşyrýan mahaly kategoriýalaryň we önümleriň beýany döredilýär. Şeýle hem, blog makalalaryny döretmek maslahat berilýär - degişli mowzuklary saýlamak we içerki baglanyşyk bilen, olar öwrülişige alyp barýan traffigiň çeşmesi bolup biler. “SurferSEO” guraly mazmun döretmek üçin peýdalydyr.

â „- 5. Daşarky baglanyşyk, ýagny baglanyşyk binasy

Arka baglanyşyklar, ýagny web sahypasyna alyp barýan daşarky baglanyşyklar, Google gözleg motory tarapyndan ýagdaýy kesgitlemekde möhüm ähmiýete eýe. Salgylar ýokary hilli domenlerden bolmaly, has gowusy tematiki ýerleşen web sahypasy bilen baglanyşykly - soň olaryň bahasy ýokary.

Algoritm 2012-nji ýylda täzelenmezden ozal (Penguin) daşarky baglanyşyklaryň sany iň möhümdi. Häzirki wagtda baglanyşyk binasy has çylşyrymly we has köp hasaplamagy talap edýär. Spam saýtlaryndan baglanyşyk almak, derejäňizi ýokarlandyrman, peselder. Baglanyşygy derňemek üçin Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli guralyny ulanyň.

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli barada näme bilmeli?

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli (DSD) köp wezipeli, ak bellikli SEO platformasy. SEO kampaniýalarynyň üstünliklerine gözegçilik etmek üçin zerur web analitikasyny we audit gurallaryny hödürleýär. DSD bilen, müşderileriňiz ähli möhüm görkezijileri aňsatlyk bilen yzarlar we bar bolan optimizasiýa ýalňyşlyklaryny ýüze çykarar.

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli doly düzülip bilner. Diýmek, kompaniýanyňyzyň logotipini we favicon-y ýükläp, aragatnaşyk maglumatlary, web sahypaňyza baglanyşyk goşup, ýörite bahalary, şeýle hem SEO maslahat sahypalaryny döredip bilersiňiz.

Giňişleýin hasabat bermek indi mesele däl. Burçuňyzdaky ak bellikli DSD bilen, müşderileriňize kompaniýanyň nyşany we markasy bilen çuňňur SEO hasabatlaryny berip bilersiňiz. Berlen tertibe laýyklykda olary müşderileriňize awtomatiki ibereris.

SEO dolandyryş paneli, tarapyndan oýlanyp tapylan ösen tehnologiýalara esaslanýar Semalt kompaniýasy. Müşderileriňize SEO bazarynyň hödürläp biljek iň gowularyny üpjün etmek üçin yzygiderli täzelenmeleri hödürleýäris. Bizi hyzmatdaşyňyz edip, dolandyryş paneliniň täzelenmegi barada alada etmeli däl. Tehniki taýdan ökde hünärli toparymyz, ulanyjy tejribesini ýokarlandyrýan täze aýratynlyklary we hyzmatlary ösdürmekde işleýär.

Netije

Onlinehli onlaýn dükanlarda aýratyn ýerleşiş strategiýasy gerek. Meýilnama belli bir web sahypasynyň we ony alýanlaryň isleglerine laýyk gelmelidir. Hatda şol bir pudakdaky iki meňzeş saýt aýratyn SEO tagallalaryny talap eder. Käbir uniwersal usullar we düzgünler bar bolsa-da, olary ýörite onlaýn dükanyňyza uýgunlaşdyrmaly. Dogry ýerleşdiriş strategiýasy, görnükliligi traffige we öwrülişige öwürmäge mümkinçilik berýär, bu onlaýn işiňiziň girdejililigine oňyn täsir eder.

mass gmail